Üldtingimused

 1. Käesolevad ITSmart OÜ, registrikood 12812401, (edaspidi nimetatud itekspress.eu) ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes itekspress.eu e-poe (edaspidi e-pood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.
 2. Kauplemine e-poes toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule. itekspress.eu müügitingimused on kooskõlas võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse, kaubandusetegevuse seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, jäätmeseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta
 3. E-poes on kaupade hinnad eurodes ning koos käibemaksuga.
 4. itekspress.eul on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.itekspress.eu ja need jõustuvad avaldamise hetkest.
 5. E-poe müügitingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik. Enne kauba ostu kinnitamist peab ostja kinnitama itekspress.eule e-poe müügitingimustega nõustumist. Nõustumuseks loetakse, et ostja on need läbi lugenud, aru saanud ja kinnitab nõustumust müügilepingus toodud tingimustega.
 6. Isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud Isikuandmete kaitse tingimustega, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatu osa. Isikuandmete kaitse tingimused on leitavad siin: https://www.itekspress.eu/isikuandmetekaitse

Müügitingimused

 1. Müügileping loetakse sõlmituks alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest itekspress.eu arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Müüja jätab endale õiguse mitte täita tellimust, mille eest ei ole tasutud.
 2. Kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muu kättetoimetamise kulu.
 3. itekspress.eul on õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate kaupade hindu.
 4. E-poes kuvatavad tooted tellitakse itekspress.eu koostööpartnerite ladudest. Iga toote juures on vastavalt laole tarneaja info, mis näitab eeldatavat toote saabumisaega itekspress.eu esindusse. Kui toote laoseis on 0, tuleb alati täpsustada ennem tellimist tarneaeg. Tarneaja täpsustamiseks palume saata email janek@itekspress.eu
 5. E-poes kauba juures kuvatavad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega, täpsema informatsiooni või kirjelduse saamiseks võib ostja pöörduda kaupleja poole e-kirja teel.
 6. Ostja on kohustatud esitama kauplejale ostuprotsessis tellimuse täitmiseks nõutavad, korrektsed ning õiged andmed (tarbija puhul perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kaubatarne aadress, postiindeks ning juriidilisest isikust ostja puhul perekonnanime asemel juriidilise isiku nimi ning lisaks muudele tarbija puhul loetletud andmetele ka äriregistri kood). Kaupleja ei vastuta ostja poolt ebaõigete andmete esitamise tagajärjel tekkinud probleemide või mistahes tagajärgede eest.
 7. E-poes tekib ostjal peale tellimuse esitamist maksekohustus kaupleja poolt esitatud arve alusel. E-poe kaupleja vahendab ka järelmaksuvõimalust, mille saamiseks tuleb ostjal täita vastavasisuline taotlus ning esitada see kauplejale koos tellimuse kinnitamisega.
 8. E-poe tellimuse täitmine algab hetkest, kui ostja on esitanud kauba tellimuse ja täitnud sellega kaasneva maksekohustuse või järelmaksutaotlus on järelmaksu andva ettevõtte poolt rahuldatud ning järelmaksutaotlus on ostja poolt allkirjastatud
 9. Ostu sooritamiseks tuleb välja valida e-poest sobivad tooted, tutvuda kirjelduse ja kauba hinnaga ning asetada need ostukorvi. Ennem ostu sooritamist on võimalik ostukorvis olevaid tooteid ja nende koguseid muuta.
 10. Ennem ostu kinnitamist tuleb valida kauba kättesaamisviis – pakiautomaaditeenus, kuller või ise järgi tulemine.
 11. Ostja on kohustatud e-poe ostuarve tasuma või järelmaksulepingu sõlmima 5 päeva jooksul alates tellimuse sooritamist. Kui ostja ei ole selle aja jooksul ostuarvet tasunud, tellimus e-poes tühistatakse.
 12. Ostja saab peale kauba tellimist oma e-postiaadressile lingi, mille kaudu on võimalik jälgida tellimuse staatust ja täitmise protsessi.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamiskord

 1. Ostjal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
 2. Tagastusõigus ei kehti järgnevatel juhtudel:
  1. Arvutitarkvara ning audio- ja videosalvestised, mille ümbrise on Ostja avanud.
  2. Kaup, mis on valmistatud eritellimusel Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades.
  3. Kaup, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt kõrvaklapid) ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.
  4. Ostjale digitaalselt edastav kaup, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud jms), kui edastamine on alanud Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.
 3. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 4. Kaupleja jätab endale õiguse enne kauba ostjale tarnimist lepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:
  1. Tellitud kaupa ei ole mõistliku aja jooksul või kauplejale ebamõistliku kulu tekitamata võimalik tarnida.
  2. Kehtivad õigusaktid ei luba tellitud kaupa ostjale müüa.
  3. Tellimuse täitmist takistab nn. vääramatu jõud.
  4. Kauplejal ei ole muul siin nimetamata mõistlikul põhjusel võimalik lepingut täita.
 5. Kui kaupleja taganeb lepingust punkti 4. alusel siis tagastab ta ostjale tasutud ettemaksu viivitamatult kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisotsuse tegemisest.
 6. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on itekspress.eul õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
 7. Müügilepingust taganemise korral tuleb 14 päeva jooksul saata avaldus itekspress.eu e-posti aadressile janek@itekspress.eu. Avaldus peab sisaldama infot tagastatava kauba, tagastamise põhjuse, tellimusnumbri ja arveldusarve kohta, kuhu tuleb raha tagasi kanda.
 8. Tagastatav kaup peab olema komplektne, (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja ei tohi olla vigastatud või kasutatud. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus ostetud tootele on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kõik tooted (ehk kogu saadud komplekti).
 9. Müügilepingust taganemise korral on õigus tagastatava kauba transpordikulu jätta Ostja kanda ning see tagastavast summast maha arvutada. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohale toimetamise kulu) tagastatakse Ostja arvelduskontole hiljemalt 14 päeva jooksul lepingu taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud itekspress.eu esindusse.
 10. Kui pärast kauba tagastamist on itekspress.eu poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. itekspress.eu võib esitada sellekohase nõude 14 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.

Pretensioonide esitamine

 1. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
 2. itekspress.eule esitatud pretensioon ei kuulu tasuta lahendamisele, kui leiab tõendamist, et kaubal esinevad puudused on tekkinud ostja süül -
  1. seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, arvutiviirustest;
  2. kauba normaalsest kulumisest;
  3. kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest
  4. ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
  5. seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis või legaalset tarkvara tähistav kleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
  6. välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
 3. Pretensiooni esitamisel tuleb itekspress.eu esindusse tuua puudusega kaup koos ostu kinnitava dokumendiga.
 4. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:
  1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
  2. parandamine ebaõnnestub;
  3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
  4. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 5. Vastutus

  1. itekspress.eu vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab itekspress.eu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. itekspress.eu ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida itekspress.eu ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist (force majeure) ei saanud ette näha.
  3. itekspress.eu ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Ostja saadab pretensioonid itekspress.eu e-posti aadressile janek@itekspress.eu. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta. Menetlustingimustega saab lähemalt tutvuda ning avaldust esitada siin: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon . Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks saab tarbija pöörduda tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole, mille leiab siit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show