Müügigarantii tingimused

 1. a. ITSmart OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
 2. b. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.
 3. c. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.
 4. d. Müügigarantii seisneb toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik asendatakse toode võrdväärse tootega, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote hinnale müügiarvel.
 5. e. ITSmart OÜ arvuti on toode, mille koosseisu kuuluvad järgmised komponendid: korpus, toiteplokk, emaplaat, protsessor ja selle jahutus, operatiivmälu, graafikakaart. Lisaks võivad ITSmart OÜ arvuti koosseisu kuuluda veel kõvaketas, võrgukaart, optilised seadmed, kaardilugejad, TV kaardid jt arvuti tootmisel arvutisse komplekteeritud seadmed. Ülejäänud komponendid ITSmart OÜ arvuti koosseisu ei kuulu
 6. f. ITSmart OÜ vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2 aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline. Toodetele, millel on Eestis autoriseeritud hooldusesindus, soovitame klientidel toimetada vigane seade remonti iseseisvalt.
 7. g. Garantiiremont teostatakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel teostatakse garantiiremont tootjatehase kaudu.
 8. h. Müügigarantii ei laiene:
  1. CD/DVD/BR jms meediaplaatidele/-toorikutele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, paigaldatud tarkvarale ja paigaldusmeediale;
  2. häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest (mehaaniline/füüsiline vigastus, vedelikukahjustus jms) kasutaja poolt;
  3. häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud ITSmart OÜ poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
  4. häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes (ilmastikutingimused, õhusaaste, tolm jms). Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad;
  5. häiretele seadme töös, mis on tingitud arvuti riist- ja tarkvara omavahelisest kokku sobimatusest.
  6. mittelegaalsele tarkvarale, sh tarkvarale, mille litsentsi olemasolu ei suudeta tõendada;
  7. häiretele tarkvaras, mille on põhjustanud pahavara, arvutiviirused jms;
  8. häiretele toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest;
  9. tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;
  10. arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
  11. tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
  12. LCD ekraani surnud pikslitele juhul kui on rohkem mitte tootavaid piksleid - alati põlev punkt 2tk või kustunud punkt 2tk või valet värvi punkt 5tk
  13. käesolevas punktis nimetatud tingimused ei välista VÕS 218 lg 2 sätestatud 2-aastase pretensiooni esitamise õigust.
 9. i. Klient toimetab garantiilise seadme/detaili volitatud hoolduskeskusse või ITSmart OÜ esindusse enda kulul. Kui garantiiline seade/detail on saadetud posti teel ITSmart OÜ esindusse, toimetab ITSmart OÜ selle kokkuleppel parandatuna või asendatuna kliendile tagasi oma kulul.
 10. j. Kui garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sellisel juhul on ITSmart OÜ õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta (ei kehti tarbijale müügi puhul, kui müügikuupäevast on möödas vähem kui kuus kuud).
 11. k. Garantii- ja teenustööde puhul, mida teostavad seadme/detaili volitatud teeninduskeskused, võib lisanduda käsitlustasu. Sellekohane info väljastatakse kliendile enne seadme volitatud teeninduskeskusesse saatmist (ei kehti tarbijale müügi puhul, kui müügikuupäevast on möödas vähem kui kuus kuud).
 12. l. ITSmart OÜ ei vastuta -
  1. toote defektide kõrvaldamata jäämise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud;
  2. andmete säilimise eest ega selle eest, kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara. Kliendil on soovitav perioodiliselt teha andmetest varukoopiaid.
 13. m. ITSmart OÜ on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote müügi kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.
 14. n. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja remondi käigus selgub, et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 15. o. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, võtab ITSmart OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärse asendustootega.
 16. p. ITSmart OÜ ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes. Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.